OKUS600901 โครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง “วางแผนสู่อาชีพ” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 สำหรับกลุ่มอาชีพสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี