สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2514 โดยมี ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน ต่อมาได้มีการรวมตัวของนักเรียนเก่าและจัดตั้งขึ้นเป็น สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2536 ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Satit Kaset Alumni Association (สาธิตเกษตร แอลัมไน แอสโซซิเอชั่น) และมีชื่อเรียกที่รู้จักกันในปัจจุบันว่า OKUS (โอคัส) มีตราสัญลักษณ์เป็นวงกลมล้อมรอบรูปพระพิรุณทรงนาคเป็นลายเส้นอยู่ภายใน

นับเป็นเวลากว่า 24 ปีแล้ว ที่ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องด้วยพลังที่เข้มแข็งของนักเรียนเก่าทุกคน ภายใต้นโยบายที่เน้นถึงสิทธิประโยชน์ของนักเรียนเก่าทุกรุ่นและดำเนินการบริหารสมาคมตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของนักเรียนเก่าในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วม ที่สำคัญคือ เน้นการทำงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนปัจจุบัน อย่างเช่น โครงการพี่พบน้อง ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรุ่นพี่นักเรียนเก่าในสาขาอาชีพต่างๆ มาให้คำแนะนำและความรู้กับน้องๆ แบบใกล้ชิด เจาะลึกทุกสาขาอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสายการเรียน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

การงานอาชีพ อีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนเก่าร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้รุ่นน้องได้ลองปฏิบัติจริง และได้เห็นถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะหาดูได้ยากอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับการจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้น้องๆ ได้รู้เท่าทันสังคม และพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งงานปัจฉิมนิเทศ ที่จัดขึ้นอย่างอบอุ่น ต้อนรับน้องๆ สาธิตเกษตรทุกคนเข้าสู่สมาคมนักเรียนเก่าฯ หลังจบการศึกษา

นอกจากนี้ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ยังจัด กิจกรรมปลูกป่า ให้พี่น้องชาวสาธิตเกษตรได้ร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สานความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนเก่าด้วยกัน อันจะเกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนสมาคมนักเรียนเก่าฯ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ออกสู่สังคม อีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยลืมเลือน คือพระคุณของอาจารย์ผู้เป็นที่รัก กตัญญุตาคารวะ งานสำคัญที่นักเรียนเก่าทุกคนตั้งตารอคอย เพื่อแสดงความกตัญญูต่ออาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา อีกทั้งสร้างสรรค์การแสดงบนเวทีสร้างความเพลิดเพลินให้แก่คณาจารย์ที่เรารักอย่างเต็มที่ และแม้อาจารย์จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่สมาคมนักเรียนเก่าฯ ยังคงให้ความสำคัญและระลึกถึงท่านเสมอ อันเป็นที่มาของ กิจกรรม 3ท. พาเหล่าอาจารย์เกษียณไปทำบุญ รับประทานอาหาร และทัศนศึกษา ดั่งย้อนเวลาให้นักเรียนและอาจารย์กลับไปอยู่ด้วยกันอีกครั้ง

รวมทั้งในแต่ละปี นักเรียนเก่าทุกคน ทุกรุ่น ยังมีโอกาสได้กลับมาพบปะสังสรรค์กันตลอดทั้งปี ในกิจกรรมการแข่งขัน แรลลี่ กอล์ฟ โบว์ลิ่ง งานประจำปีและ งานคืนสู่เหย้า ส่งต่อความผูกพันที่มีให้กันจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสานความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดแก่พวกเราชาวสาธิตเกษตร…รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเครือข่ายทางด้านธุรกิจและอาชีพ ด้วยการออกร้านของนักเรียนเก่าในงาน okus fun fair

การดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมนักเรียนเก่าฯ จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หากขาดความรู้ ความสามารถ และความร่วมแรงร่วมใจของนักเรียนเก่าในทุกๆ รุ่น เพื่อประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน คณาจารย์ และอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ รวมถึงโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ “ที่เรารัก” อีกด้วย

ความรักใคร่ สามัคคี และความกลมเกลียว ที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นพลังผลักดันให้นักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกรุ่น ทุกคน ร่วมแรงรวมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดแก่สังคมและโรงเรียนเช่นนี้ตลอดไป

และในวาระนี้ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ ที่มาจาการเลือกตั้ง ทั้ง 16 คน โดยมี น.อ.อภิรมย์ เงินบำรุง นักเรียนเก่ารุ่น 7 เป็นนายกสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะอยู่ในวาระ ปี พ.ศ. 2560 -2562 เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้การทำงานของสมาคมนักเรียนเก่าฯ บรรลุเป้าหมายและเจตนารมย์ดังทีตั้งไว้ เช่นที่ผ่านมา

นโยบายคณะกรรมการปัจจุบัน

Good Governance

เน้นสิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่าทุกรุ่นและดำเนินการ
บริหารสมาคมตามหลักธรรมาธิบาล

Network

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิกสมาคม
ให้มีความทันสมัยต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน

Participation

สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
และสังคม ทั้งด้านการศึกษา การกีฬา สันทนาการ
และด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสม ตามความต้องการ
ของสมาชิกทุกรุ่น ทุกชมรม โดยยึดการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการปัจจุบัน

นโยบายความมุ่งหวัง

Good Governance

เน้นสิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่าทุกรุ่นและดำเนินการ
บริหารสมาคมตามหลักธรรมาธิบาล

Database

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิกสมาคม
ให้มีความทันสมัยต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน

Participation

สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
และสังคม ทั้งด้านการศึกษา การกีฬา สันทนาการ
และด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสม ตามความต้องการ
ของสมาชิกทุกรุ่น ทุกชมรม โดยยึดการมีส่วนร่วม

Rule of Law

บริหารจัดการ กำกับดูแลโครงสร้าง กฎระเบียบข้อบังคับและโครงการต่างๆของสมาคม โดยมุ่งสู่ระบบสากลด้วยความพอเพียง มีจิตสาธารณะ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ด้วยหลักนิติธรรม

Cost Effectiveness

สานต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมชุดเดิมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งปกป้องการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรมด้วยความคุ้มค่า
ความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียว
ส่งเสริมโรงเรียนในการเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างสังคมเป็นสุข สามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยแต่คงยึดมั่นในความดี
สร้างสรรค์สมาคม ให้เป็นศูนย์รวมคณาจารย์และศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
สมาชิกทุกคนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงมีช่องทางสื่อสารหรือแลกเปลียนข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน