Month: May 2017

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ประชุมใหญ่ + เลือกตั้ง 13 พค. 60

บรรยากาศอบอุ่น การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00-15:00 น. ณ บริเวณ อาคาร 2-3 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ