ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมาคมนักเรียนเก่าทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561, 10.00-12.00 น. ที่อาคาร 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมนักเรียนเก่าฯในห้วงเวลาตั้งแต่ เม.ย.60-มี.ค.61 ที่ผ่านมา ตลอดจนรับฟังแผนการดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ พร้อมทั้งเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมนักเรียนเก่าฯ เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมฯ ต่อไป

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้สมาชิกท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วยนี้

ขอแสดงความนับถือ

นาวาเอกอภิรมย์ เงินบำรุง
นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ

 

หนังสือเชิญประชุม