เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งเมื่อปี 2536 ใช้อักษรย่อว่า ส.น.ส.ก. เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “สาธิตเกษตร แอลัมไน แอสโซซิเอชั่น” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Satit Kaset Alumni Association” ใช้อักษรย่อว่า S.K.A.A.

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการของสมาคมได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่ของสมาชิกสามัญ ประกอบด้วย นายกสมาคม ๑ คน และ กรรมการอื่นรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๖

นโยบายและความมุ่งหวัง

ความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียว ส่งเสริมโรงเรียนในการเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างสังคมเป็นสุข สามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยแต่คงยึดมั่นในความดี

รายชื่อศิษย์เก่าแต่ละรุ่นของโรงเรียน

กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า

สร้างสรรค์สมาคม ให้เป็นศูนย์รวมคณาจารย์และศิษย์เก่า อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง สมาชิกทุกคนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง ถูกต้องและรวดเร็ว
Sorry there has been a problem with your feed.